Oryantasyon Eğitimi Çıkmış Sorular

Oryantasyon Eğitimi Çıkmış Sorular ve ders notları.

Halkeğitim merkezlerinde yapılan oryantasyon eğitimi çıkacak muhtemel soru ve cevaplarına yer verilmiştir.

1

1. Aşağıdakilerden Hangisi Formal Eğitim İçerisinde Yer Almaz?

A) Çıraklık Eğitimi B) Aile Eğitimi
C) Yüksek Öğretim D) Halk Eğitimi

E) Hizmet İçi Eğitim

2. Bireyin Davranışlarında, Kendi Yaşantıları Yoluyla, Kasıtlı Ve İstendik Değişiklikler Meydana Getirme Sürecine Denir?

A)Formal Eğitim B)Öğretim C)Eğitim D)Öğrenim E)İnformal Eğitim

3. İyi Bir Öğretmende Aşağıdaki Özelliklerden Hangisi Bulunmaz?

A)Eleştirilmesine İzin Vermeli
B)Mesleğini Sevmeli
C)Kendini Yenileyebilmeli
D)Yeterli Bilgi Ve Birikime Sahip Olmalı
E)Her Yönüyle Olmasa Da Bilgisiyle Örnek Olmalı

4. Aşağıdakilerden Hangisi Öğrencinin Derse Katılımını Sağlama Yollarından Değildir?

A)Yardımcı Dokumanlar Kullanmak B)Her Öğrenciye Sırayla Sorular Sormak C)Görsel. İşitsel Materyaller Kullanmak D)Tartışmaya İzin Vermek E)Değerlendirme Testleri Vermek

5. Aşağıdakilerden Hangisi Öğrencilerin Sıkıldığını Ve Dikkati Yeniden Toplamak İçin Farklı Bir Şeyler Yapmak Gerektiğini Gösteren Davranışlardan Değildir?

A)Başı Ele Dayama B)Dalgınlık C)Kolları Kapama D)Manasız Bakışlar E)Başı Yana Eğme

6. Sınıf İçin, Lise Ve Sonrasında Hangi Renkler Önerilmektedir?

A)Pembe Ve Mavi B)Sarı Ve Yeşil C)Turkuaz Ve Beyaz D)Mavi Ve Yeşil E)Kırmızı Ve Beyaz

7. “Örgün Eğitim Sistemine Hiç Girmemiş Veya Herhangi Bir Kademesinden Ayrılmış Veya Örgün Eğitime Devam Eden Ya Da Mezun Olmuş Bireylere Yönelik Olarak, Örgün Eğitimin Yanında Veya Dışında Düzenlenen Her Türlü Eğitimdir.” Tanımı Aşağıdakilerden Hangisine Aittir?

A)Örgün Eğitim B)Formal Eğitim C)Yaygın Eğitim D)İnformal Eğitim E)Aile Eğitimi

8. Aşağıdakilerden Hangisi Yaygın Eğitimin Özelliklerindendir?

A)İlgi Ve İhtiyaçlara Yöneliktir

B)Sadece Okullarda Yapılır C)Aşamalı Ve Kademelidir
D)Belli Bir Yaş Grubuna Yöneliktir E)Okul Saatlerinde Yapılmaz

9. Aşağıdakilerden Hangisi Yetişkinlerin Özelliklerinden Değildir?

A)Benlik Algısı Gelişmiştir
B)Sıkı Otoriteden Hoşlanmaz C)Deneyim Sahibidir
D)İhtiyaçlara Göre Hareket Eder E)Davranış Değişikliğine Direnmez

10. Yetişkin Eğitimcisinde Bulunması Gereken Özellikler İle İlgili Aşağıdakilerden Hangisi Yanlıştır?

A)Sürekli Kendini Yenilemelidir

B)Otoriter Olmalıdır

C)Materyalleri Doğru Seçmelidir D)Empati Yapabilmelidir E)Eleştiriye Açık Olmalıdır

11. Yetişkinler İçin En Kalıcı Öğrenme Yolu Hangisidir?

A)Okuma

B)Uygulama

C)Duyma D)Görme E)Söyleme

12. El Becerisi Kazandırmak Amaçlandığında Aşağıdakilerden Hangisi Daha Az Etkili Olur?

A)Usta-Çırak B)Soru-Cevap C)Beyin Fırtınası D)Gösterme E)Anlatım

13. Ölçme Sonuçlarının Bir Ölçütle Karşılaştırılması Sonucunda Bir Karara Varma İşine Ne Denir?

A)Ölçme

B)Değerlendirme

C)Süreç
D)Etkinlik E)Tanıma

14. Cevabı Bir Kelime, Bir Sayı Ya Da Bir Cümle Olan Sorular Sorularak Kursiyerin Cevaplamasını İstediğimiz Ölçme Değerlendirme Aracı Hangisidir?

A)Klasik Sınav
B)Çoktan Seçmeli Sorular C)Kısa Cevaplı Sorular D)Doğru-Yanlış Soruları E)Eşleştirme Soruları

15. Kursiyerlerin Kendi Güçlü Ve Zayıf Yönlerini Tanımalarına Yardım Eden Değerlendirme Yöntemi Hangisidir?

A)Sözlü Sınavlar
B)Yazılı Sınavlar
C)Ödev Ve Projeler
D)Öz Değerlendirme E)Akran Değerlendirme

16. Öğretmen Ve Usta Öğreticiler EYaygın Sistemi Üzerinden Hangi İşlemleri Yapmakla Yükümlüdür?

A)Belge Basımı B)Kursiyer Kaydı C)Belge Defteri Basımı D)Kurs Kapatma Onayı E)Kursiyer Devamsızlık Ve Not Girişleri

17. Aşağıdakilerden Hangisi Yanlıştır?

A)Ders Defteri Her Dersin Sonunda Doldurulur
B)Her Modülün Sonunda Değerlendirme Yapılır
C)Modül Programı Yoksa Günlük Veya Ders Planı Yapılır
D)Kurs Planı Kursun İlk On Gününde Hazırlanır
E)Kursiyer Devamsızlık Bilgileri Ve Not Girişleri E-Yaygın Sistemine Öğretmen Tarafından Yapılır

18. Aşağıdakilerden Hangisi Öğretmen/Usta Öğreticinin Görevlerinden Değildir?

A)Kendisine Teslim Edilen Demirbaşları Görünür Kılar Ve Kullandırır B)Planlarını Zamanında Yapar
C)Kursiyerlerden Para Toplayarak Kurs Malzemelerinin Toplu Alınmasını Sağlar

D)Giyimi, Konuşması Ve Davranışları İle Çevresine Örnek Olur. E)Her Modülün Sonunda Değerlendirme Yapar

19. Devam Eden Kursiyer Sayısı 8 İn Altına Düşğünde Öğretici Ne Yapmalıdır?
A)Yeni Kursiyer Bulup Sayıyı Tamamlar
B)Durumu Derhal Kurum Müdürüne Bildirir

C)Kursuna Devam Eder D)Durumu Ay Sonunda Bildirir E)Kurslarda Kursiyer Sayısının Önemi Yoktur

20. Öğretici Kurs Sonunda Hangi Evrakları İdareye Teslim Etmek Zorundadır?
A)Yoklama Ve Ders Defteri B)Not Çizelgesi C)Plan Defteri D)Sınav Evrakları E)Hepsi

21. Çok Tehlikeli İşyerlerinde Çalışanların İSG Eğitimleri Hangi Aralıklarla Ve Kaç Saat Yapılır?

a) Her Yıl- 16 Saat

b)Gerek Yoktur c) Üç Yılda Bir-8 Saat
d)İki Yılda Bir-12 Saat e)5 Yılda Bir 24 Saat

22. Yaygın Eğitim Faaliyetlerinde Milli Eğitim Bakanlığımızın Hangi Birimi Sorumludur?

A)Din Öğretimi Genel Müdürlüğü

B)Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

C)Orta Öğretim Genel Müdürlüğü D)Temel Eğitim Genel Müdürlüğü E)Özel Eğitim Genel Müdürlüğü

23. Aşağıdakilerden Hangisi Yetişkinlerin Kursu Terk Etme Sebeplerindendir?

A)Sınıf Ortamında Sıkı Bir Otorıtenin Olması B)Eğitim Ortamının Isınma Probleminin Olması C)Verilen Eğitimin İhtiyaçlarına Hitap Etmemesi D)Eğitim Ortamında Katı Kuralların Olması E)Hepsi

24. Halk Eğitimi Merkezlerinin Tehlike Sınıfı Nedir?

A)Çok Tehlikeli
B)Tehlikeli
C)Az Tehlikeli D)Tehlikesiz E)Hiçbiri

25. Aşağıdakilerden Hangisi Türk Milli Eğitiminin İlkelerinden Değildir? A)Bilimsellik B)Planlılık C)Tekli Eğitim D)Her Yerde Eğitim E)Fırsat Ve İmkan Eşitliği

Notlar

Eğitim ikiye ayrılır

Formal eğitimİnformal eğitim

Formal eğitim de iki çeşittir

Örgün eğitim – Yaygın eğitim.
Formal eğitim: planlı programlı ve kurumsaldır.

İnformal eğitim: plansız, aile ve çevrede olur.

Eğitim-Ögretim arasındaki farklar.
Eğitim: eğitimci uzman olmaya bilir, denetimsiz, zamansız, mekansız, plansız ve heryerde olur ve olumsuz olabilir.
Öğretim: eğitimci uzmandır, denetimli, belli mekan, zaman, plan ve kurumlar ile olur ve olumluya meyillidir

Öğretim stratejileri: öğrenme-öğretme süreci için izlenen yoldur. Sunuş, buluş, araştırma inceleme olarak 3 türlüdür.

Sunuş: öğretmen merkezli, tümden gelim, bilgiler ilişkili ve sıralı, öğrenci soru sorar, konferans yöntemleri ile ders işlenir.

Buluş: öğrenci merkezli, tüme varım, somuttan soyutadır. Örnek olay, beyin fırtınası, tartışma yoluyla ders işlenir.

Araştırma İnceleme: öğrenci merkezli, uygulama analiz sentez vardır. Proje ve deney yöntemleri ile işlenir. Gerçek yaşamdaki problemler ele alınır.

Öğretim Yöntemleri: Anlatma, Tartışma, Örnek olay, Problem çözme, Gösterip yaptırma, Bireysel çalışma dır.

Öğretimde alanlar:

Özel alan: 0-45 cm . ana baba gardaş.
Kişisel alan: 45_120 cm. aile ,arkadaş, dost.
Sosyal alan: 120-300 cm. tanıdık ve diğer insanlar.
Genel alan: 300-700 cm. topluluğa hitap ve öğretmen öğrenci mesafesi

Sosyal alanda görgü kuralı, kamusal alanda protocol kuralı uygulanır.

Türk milli eğitiminin amaç ve ilkelerini 14 Haziran 1973’te kabul edilen 1739 Sayılı “Milli Eğitim Temel Kanunu” belirlemektedir.

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Yaygın eğitimin Özellikleri:

Her dönemde yararlanılır Mekan sınırı ve hiyerarşik sıra yoktur.. Sertifika odaklı değil hedef ve amaç odaklıdır.
Esnek öğrenci odaklı ve katılımcıdır

Kurs türleri:

Okuma-yazma,
Mesleki-teknik,
Sosyal-kültürel olmak üzere üç türlüdür.

Hemfoet nedir: e-yaygın’da kullanılan, mesleki eğitim gelişim programı. Yetişkin eğitimi: andragoji dir.

Öğretim Yöntemleri:

Anlatma (eğitici odaklı ve kalıcı öğrenme sağlamaz)
Tartışma ( öğrenci merkezli, bilişsel beceri ve duyuşsal özellik kazandırır) kullanılan bazı teknikler; Münazara, Panel, Zıt Panel, Forum, Sempozyum, Açık Oturum, Seminer, Brifing.
Örnek olay (öğrenci merkezlidir. Günlük problemlerin sınıf içinde çozulmesi. Gazete haberi, öykü, kanun maddesi gibi araçlar kullanılır. Problem çözme (gerçek problemlere bilimsel çozum uretme ve yaratıcı düşünme becerisi kazandırır)
Gösterip yaptırma (uygulamalıdır, kalıcı öğrenme gerçekleşir). Bireysel çalışma (öğrenci merkezlidir. Sosyalliği azaltır. Hızlı ve yavaş ogrenen ogrenciye yöneliktir)

İLETİŞİMİN ÖZELLİKLERİ

1. İletişim aynen tekrar edilmez. 2. İletişim dinamiktir.
3. İletişim daireseldir.
4. İletişim devamlıdır.

5. İletişim geri alınamaz. 6. İletişim karmaşıktır.

Kelimelerin Önemi

SENİNLE İFTİHAR EDİYORUM Önemli 3 Kelime
NE DERSİN? Önemli 2 Kelime
LÜTFEN Önemli 1 Kelime
TEŞEKKÜR EDERİM En Sık Kullanılması Gereken
SEN Sihirli Kelime

RENK KULLANIMI

Siyah: Mali veriler sunmak için, güç, tutku, depresyon. sakinlik
güven, rahatlatıcı, şifa.
Mavi: sakinlik
Yeşil : huzur
Kırmızı: dikkat çekici.
. Mor: asalet. Lüks, güç.
Kahverengi: hareketi hızlandırır.
Sarı: iyimserlik.
Turuncu: hayranlık, canlı, samimi.